top of page

Rescapo®

### Algemene Voorwaarden

1. **Algemeen**

   1.1. Deze algemene voorwaarden regelen de juridische relatie tussen Rescapo®, gevestigd aan de Rector de Ramstraat 23 bus 2, 2240 Zandhoven, België, en met ondernemingsnummer 0722.946.740, enerzijds, en de klanten van Rescapo® (de "Klant") anderzijds, en zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Rescapo® of alle overeenkomsten tussen Rescapo® en de Klant die direct of indirect verband houden met de door Rescapo® aan de Klant verleende diensten, inclusief maar niet beperkt tot diensten op het gebied van merkstrategie, merkdefinitie, merkontwerp (incl. webontwerp en hosting), digitale branding, diensten met betrekking tot het creëren van merkinhoud en de levering van externe diensten (bijv. drukwerk, copywriting, interieurontwerp) (de "Diensten"). De bepalingen van de prijsopgave, deze algemene voorwaarden en de Verwerkingsovereenkomst vormen samen de overeenkomst met de Klant (de "Overeenkomst"). De Overeenkomst komt slechts tot stand na schriftelijke bevestiging van de prijsopgave door de Klant, of zodra Rescapo® begint met het verlenen van de Diensten indien geen schriftelijke bevestiging van de prijsopgave is afgegeven.

   1.2. De Overeenkomst vervangt alle schriftelijke of mondelinge contracten, voorstellen en verplichtingen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp en die voorafgaan aan de datum van deze Overeenkomst. Commerciële documenten en aanbiedingen van Rescapo® vormen derhalve geen verplichting voor Rescapo®.

   1.3. De Overeenkomst heeft voorrang boven de algemene voorwaarden van de Klant, zelfs als die algemene voorwaarden vermelden dat ze uitsluitend van toepassing zijn. Afwijkingen van de Overeenkomst zijn slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van Rescapo®.

2. **UITVOERING VAN DE DIENSTEN**

   2.1. **ALGEMEEN**

      2.1.1. Rescapo® zal naar beste vermogen handelen bij het leveren en uitvoeren van de Diensten. Alle handelingen van Rescapo® worden beschouwd als een inspanningsverplichting.
      2.1.2. Indien er leveringstermijnen worden vermeld, zijn deze slechts indicatief en vormen geen resultaatsverplichting voor Rescapo®. Het niet nakomen van deze leveringstermijnen door Rescapo® geeft geen aanleiding tot schadevergoeding of tot beëindiging van de Overeenkomst. In geval van niet-levering van Diensten door Rescapo®, zullen eventueel vooruitbetaalde bedragen door de Klant worden terugbetaald zonder rente of andere compensatie.

      2.1.3. Alle wijzigingen en/of extra werkzaamheden op verzoek van de Klant, inclusief met betrekking tot een door Rescapo® op verzoek van de Klant ontwikkelde website of online winkel of met betrekking tot een bestaande website of online winkel en/of een door een derde partij ontwikkelde website of online winkel van de Klant waarnaar deze Overeenkomst verwijst (de "Website"), vereisen de voorafgaande instemming van zowel de Klant als Rescapo® en kunnen worden bewezen door alle wettelijke middelen, bijvoorbeeld door de uitvoering ervan zonder bezwaar door Rescapo®. De Klant erkent en accepteert dat alle interventies van Rescapo® om wijzigingen, extra werk, onderhoud en/of reparaties met betrekking tot de Overeenkomst uit te voeren, kunnen leiden tot het onbeschikbaar of onbruikbaar zijn van de Website en/of de gegevens die aan

 de Website zijn verbonden tijdens dergelijke interventies, zonder dat Rescapo® enige aansprakelijkheid aanvaardt voor dergelijke onderbrekingen.

      2.1.4. Elke annulering van Diensten ("Annulering") door de Klant moet plaatsvinden binnen 15 werkdagen na het sluiten van de Overeenkomst overeenkomstig artikel 1 en moet worden geaccepteerd door Rescapo®. In geval van annulering wordt een vaste schadevergoeding van 25% van de waarde van de prijsopgave verschuldigd door de Klant.

      2.1.5. Indien de klant tijdens het proces de diensten gedeeltelijk wil annuleren of stopzetten, dient deze eerst een schriftelijke kennisgeving hiervan te sturen naar hello@rescapo.com, en deze moet worden geaccepteerd door Rescapo®. In geval van gedeeltelijke annulering is de klant aansprakelijk voor de reeds gewerkte uren en toegewezen in de planning, tegen de op dat moment geldende tarieven.

      2.1.6. Indien de klant tijdelijk activiteiten opschort of een deel van de opdracht in de wacht zet, is Rescapo® vrij om het resterende deel van de opdracht te annuleren. Indien na ondertekening van het bestelformulier de opdracht langer dan 6 maanden wordt opgeschort, is Rescapo® vrij om een nieuwe offerte op te stellen op basis van de op dat moment geldende tarieven.

      2.1.7. Rescapo® behoudt zich het recht voor om onderaannemers, freelancers en/of externe leveranciers (bijv. drukkers of (web)hostingproviders, merkregistratie) in te schakelen voor de uitvoering van bepaalde Diensten, zonder voorafgaande kennisgeving aan de Klant.
      2.1.8. Met betrekking tot het onderhoud, de verbetering, het onderhoud en de bescherming van de Diensten en/of systemen van Rescapo®, behoudt Rescapo® zich ook het recht voor om de toegang tot of het gebruik van (delen van) zijn systeem (al dan niet tijdelijk) te blokkeren of te beperken, indien Rescapo® dit noodzakelijk acht, zonder voorafgaande kennisgeving aan de Klant.

   2.2. **WEBSITES**

      2.2.1. Ondanks artikel 6 van deze algemene voorwaarden behoudt Rescapo® (tastbaar) eigendom van de door het ontwikkelde Website tot het punt waarop Rescapo® volledige betaling van de Klant heeft ontvangen. Desondanks, en ondanks artikel 2.2.2, worden alle risico's van verlies, vernietiging en/of beschadiging van de Website volledig overgedragen aan de Klant vanaf het moment van levering. Tot het moment dat de Klant volledig heeft betaald voor de Website en de uitvoering van de Diensten, is het de Klant verboden om de Website te vervreemden via een transactie, waaronder verkoop, ruil, gift, lening of verpanding.

      2.2.2. Vanaf het einde van de implementatie of vanaf de levering van de Website, is de Klant gebonden (samen met Rescapo®) om de Website gedurende een periode van 3 maanden te testen en te controleren op fouten of niet-conformiteiten. Indien tijdens deze periode blijkt dat de website fouten bevat, dient de Klant Rescapo® van dergelijke fouten schriftelijk op de hoogte te stellen uiterlijk op de laatste dag van de genoemde testperiode. Rescapo® zal trachten eventuele tijdens de testperiode aan het licht gekomen fouten naar beste vermogen te herstellen. Hierbij heeft Rescapo® het recht om tijdelijke oplossingen te implementeren. De Klant en Rescapo® zullen de website als definitief geaccepteerd beschouwen op de eerste dag na de testperiode.

      2.2.

3. Eventuele klachten over fouten of niet-conformiteiten van de Website schorten de (betalings)verplichtingen van de Klant onder de Overeenkomst niet op.

      2.2.4. De bepalingen van artikel 4 zijn alleen van toepassing op (die delen van) de Website die het voorwerp van de Overeenkomst vormen. Rescapo® aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten (en/of kan geen garantie bieden) met betrekking tot (i) producten, software en/of diensten van derden en/of (ii) wijzigingen, revisies en/of uitbreidingen van of met betrekking tot de Website uitgevoerd door derden.

      2.2.5. De Klant is uitsluitend aansprakelijk voor zijn specifieke gebruik van de Website en/of de doeleinden waarvoor hij de Website gebruikt.

   2.3. **TECHNISCHE ONDERSTEUNING EN ONDERHOUD**

      De Klant kan een afzonderlijke overeenkomst sluiten met Rescapo® voor diensten met betrekking tot technische ondersteuning en onderhoud, inclusief inhoudsbeheer, wijzigingen aan bestaande inhoud, toevoeging van nieuwe inhoud, het uitvoeren van updates en upgrades aan de Website en/of het maken van back-ups met betrekking tot de Website.

   2.4. **HOSTING**

      2.4.1. Met betrekking tot hostingdiensten gerelateerd aan de Website, waarvoor de Klant een afzonderlijke overeenkomst met Rescapo® zal afsluiten (indien van toepassing), erkent en accepteert de Klant dat Rescapo® een externe dienstverlener of onderaannemer (hostingprovider) zal gebruiken, en dat Rescapo® een Service Level Agreement (SLA) met deze aanbieder of onderaannemer zal afsluiten om de voorwaarden voor dergelijke hostingdiensten vast te leggen. De Klant kan te allen tijde een kopie van de laatste versie van deze SLA opvragen.
      2.4.2. Ondanks de artikelen 5 en 7 van deze algemene voorwaarden en de (bepalingen van de) SLA genoemd in artikel 2.4.1, aanvaardt Rescapo® geen aansprakelijkheid, voor zover deze hostingdiensten betreft, voor het verlies of lekken van verzonden of opgeslagen gegevens of informatie als gevolg van fouten van de Klant.

   2.5. **DOMEINNAMEN**

      2.5.1. De Klant erkent en accepteert dat Rescapo® zal samenwerken met (goedgekeurde) registrars voor de registratie en vernieuwing van domeinnamen. De registratie en vernieuwing van domeinnamen zijn onderworpen aan de voorwaarden die zijn gespecificeerd in de reglementen en algemene voorwaarden van de verschillende instanties die toezicht houden op en verantwoordelijk zijn voor het toepasselijke domeinnaamsysteem.
      2.5.2. DNS Belgium vzw (http://www.dnsbelgium.be) is verantwoordelijk voor registraties in het .be-domein. De algemene voorwaarden van DNS Belgium zijn te raadplegen op: https://www.dnsbelgium.be/nl/algemene-voorwaarden-be-domeinnamen. De Klant verklaart uitdrukkelijk deze algemene voorwaarden te hebben gelezen en hun toepasselijkheid te aanvaarden.

      2.5.3. Rescapo® aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige registratie van domeinnamen door derden (al dan niet te kwader trouw) of enige registratie van domeinnamen op verzoek van de Klant die inbreuk maakt op de rechten van derden.

3. **TARIEVEN, FACTURERING EN BETALING**

   3.1. De Diensten worden gefactureerd zoals gespecificeerd in de Overeenkomst, onafhankelijk van de werken uitgevoerd door derden. Rescapo® heeft ook het recht om een voorschot voor

 kosten en tarieven in rekening te brengen voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van de Diensten.

   3.2. Alle facturen van Rescapo® zijn betaalbaar binnen 30 kalenderdagen na de datum van uitgifte. Elk factuurbedrag dat niet of niet volledig is betaald op de vervaldag wordt automatisch verhoogd, zonder voorafgaande ingebrekestelling, door (i) rente gelijk aan 1% per maand van niet-betaling, waarbij elke begonnen maand als verstreken wordt beschouwd, en (ii) een vaste schadevergoeding van 15% van de onbetaalde facturen, met een minimum van € 250. Daarnaast heeft Rescapo® het recht om de kosten voor het versturen van een ingebrekestelling en het versturen van herinneringen ("Kosten voor Betalingsherinnering") in rekening te brengen. Dit artikel is van toepassing onverminderd het recht van Rescapo® om een hogere (schade)vergoeding in rekening te brengen op basis van bewijs van daadwerkelijk geleden grotere schade.

   3.3. In geval van niet-betaling van een of meer facturen op hun vervaldatum, worden alle nog niet vervallen uitstaande facturen automatisch opeisbaar door de Klant zonder voorafgaande ingebrekestelling. De Klant heeft geen recht om de facturen van Rescapo® te verrekenen met zijn eigen facturen.

4. **CONTRACTUELE TEKORTKOMINGEN**

   4.1. In geval van niet-nakoming door de Klant van een of meer van zijn contractuele verplichtingen, inclusief zijn betalingsverplichtingen, zal Rescapo® de Klant per aangetekende post in gebreke stellen. Indien de Klant zijn contractuele verplichtingen niet nakomt tien (10) dagen na de datum van deze ingebrekestelling, heeft Rescapo® het recht om: (i) alle prestaties onder de Overeenkomst op te schorten totdat de Klant zijn contractuele verplichtingen heeft nagekomen. Dit betekent onder meer dat Rescapo® de toegang tot de website kan opschorten (mogelijk waardoor het voor de Klant onmogelijk wordt om elektronische werken voort te zetten en resulterend in het blokkeren van toegang tot de website en/of de gegevens ervan), geen nieuwe back-ups van de gegevens van de Klant meer maakt en reeds gemaakte back-ups onbeschikbaar maakt. Rescapo® zal de Klant schriftelijk informeren over een dergelijke beslissing. In een dergelijk geval aanvaardt Rescapo® geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die de Klant of zijn klanten lijden als gevolg van dergelijke acties (meer specifiek maar niet beperkt tot het verlies van (persoons)gegevens, de onmogelijkheid voor de Klant om toegang te krijgen tot zijn elektronische documenten, eventueel gederfde winst, enz.); of (ii) de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande gerechtelijke tussenkomst te beëindigen ten koste van de Klant. In een dergelijk geval heeft Rescapo® recht op (aanvullende) schadevergoeding van de Klant, vastgesteld op een vast bedrag van 30% van de overeengekomen totale prijs van de niet uitgevoerde Diensten.

   4.2. Voor zover de Klant in gebreke blijft met betrekking tot de (volledige of gedeeltelijke) betaling aan Rescapo® van een of meer uitstaande facturen of met betrekking tot de nakoming van zijn andere verplichtingen, heeft Rescapo® het recht om de uitvoering van zijn Overeenkomsten (bijv. met betrekking tot toegang tot de website) met de Klant op te schorten totdat alle uitstaande facturen volledig zijn voldaan, inclusief eventuele aanvullende schadevergoeding, rente voor te late betaling en Kosten voor Betalingsherinnering (in wel

k geval de Klant Rescapo® ook een vergoeding van € 250 (excl. BTW) verschuldigd is voor de heractivering van de Diensten), of de Overeenkomst overeenkomstig artikel 9 te beëindigen, ongeacht of de uitstaande facturen al dan niet betrekking hebben op de Overeenkomst waaronder de Diensten worden uitgevoerd. In een dergelijk geval aanvaardt Rescapo® geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die de Klant of zijn klanten lijden als gevolg van de genoemde opschorting of beëindiging. Indien de Overeenkomst wordt beëindigd zoals hierboven gespecificeerd, heeft Rescapo® recht op (aanvullende) schadevergoeding van de Klant, vastgesteld op een vast bedrag van 25% van de overeengekomen totale prijs van de niet uitgevoerde Diensten.

5. **KLACHTEN EN AANSPRAKELIJKHEID**

   5.1. Klachten over de Diensten of (bezwaren tegen) facturen dienen binnen 8 kalenderdagen na ontvangst van de factuur te worden ingediend bij Rescapo® via het e-mailadres finance@rescapo.com (indien bezwaar wordt gemaakt tegen een factuur, moet de Klant de reden(en) hiervoor vermelden). Indien een klacht niet binnen deze periode wordt ingediend, aanvaardt Rescapo® geen aansprakelijkheid voor enige schade en wordt zijn factuur geacht te zijn geaccepteerd. In ieder geval vervallen alle vorderingen jegens Rescapo® met betrekking tot de Diensten één jaar na ontvangst van de factuur voor de geleverde Diensten.

   5.2. Rescapo® aanvaardt alleen aansprakelijkheid voor schade die direct voortvloeit uit zijn eigen bewezen ernstige fout, fraude of opzettelijke handelingen tijdens de uitvoering van de Diensten. Rescapo® aanvaardt in geen geval aansprakelijkheid voor enige indirecte schade of gevolgschade, waaronder onder andere tijdverlies, verlies van klanten, winstderving, verlies van (zakelijke) kansen, verlies van goodwill, schade aan de uitrusting of software van derden, verlies van gegevens, beveiligingsinbreuken en de openbaarmaking van vertrouwelijke gegevens (met de laatste twee categorieën onderworpen aan de bepalingen inzake aansprakelijkheid onder de GDPR) of enige andere vorm van economische schade.

   5.3. De Klant verbindt zich ertoe Rescapo® volledig schadeloos te stellen voor het hoofdbedrag, de rente en (gerechtelijke of advocaat) kosten die betrokken zijn bij een vordering of eis van derden die voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst en de Diensten die door Rescapo® voor de Klant zijn uitgevoerd.

   5.4. Rescapo® aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, hetzij direct, indirect en/of gevolgschade, die kan voortvloeien uit: (i) eventuele defecten, fouten, storingen, virussen of fouten in of de tijdelijke onbeschikbaarheid, onjuiste beschikbaarheid of onvolledige beschikbaarheid van de (computer)systemen van de Klant; (ii) (de inhoud van) de (persoonlijke) gegevens of informatie die zijn opgeslagen of uitgewisseld via de Diensten, onverminderd de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving (en artikel 6 hieronder) en de verwerkingsovereenkomst die tussen de partijen is gesloten, en (iii) onderbreking van de Diensten als gevolg van onvoorziene gebeurtenissen, server- of internetstoringen of overmacht. In voorkomend geval wordt de leveringstermijn opgeschort voor de duur van de onderbreking, plus de tijd die

 nodig is om de uitvoering van de Diensten te hervatten, zonder dat Rescapo® enige schadevergoeding verschuldigd is aan de Klant.

   5.5. In geval van technische problemen heeft Rescapo® te allen tijde het recht om (delen van) zijn Diensten en/of (delen van) zijn systemen en/of interfaces (al dan niet tijdelijk) te blokkeren of het gebruik ervan te beperken en/of andere maatregelen te treffen die Rescapo® nodig acht, zonder voorafgaande kennisgeving aan de Klant en zonder dat Rescapo® enige schadevergoeding verschuldigd is aan de Klant.

   5.6. Rescapo® kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit fouten (inclusief ernstige of opzettelijke fouten) of tekortkomingen van door Rescapo® aangestelde agenten of onderaannemers, freelancers of door Rescapo® gebruikte externe leveranciers voor de uitvoering van (een deel van) de Diensten of die kunnen voortvloeien uit fouten, defecten of gebreken in de (computer)systemen van zijn agenten, onderaannemers, freelancers of externe leveranciers. Daarnaast kan Rescapo® niet aansprakelijk worden gesteld voor vorderingen van derden tegen de Klant die voortvloeien uit merkregistraties die het agenten opdraagt uit te voeren.

   5.7. Onder alle omstandigheden dient de Klant Rescapo® onmiddellijk en naar behoren in gebreke te stellen na constatering van enige schade. Bij gebreke van een dergelijke ingebrekestelling wordt de Klant geacht afstand te hebben gedaan van eventuele vorderingen of rechten jegens Rescapo®. De ingebrekestelling moet een beschrijving van de vermeende schade bevatten die zo volledig en gedetailleerd mogelijk is, zodat Rescapo® adequaat kan reageren. In ieder geval verliest de Klant eventuele vorderingen of rechten jegens Rescapo® indien deze heeft nagelaten (i) de schade onmiddellijk na het optreden ervan te beperken, (ii) ander of aanvullend letsel te voorkomen of (ii) Rescapo® van alle noodzakelijke informatie te voorzien met betrekking tot de vermeende schade.

   5.8. In elk geval zal de aansprakelijkheid van Rescapo® worden beperkt tot het laagste van de volgende bedragen: (i) de dekking geboden door de aansprakelijkheidsverzekering van Rescapo®; (ii) een bedrag gelijk aan het laagste bedrag van de vergoedingen ontvangen door Rescapo® voor de uitvoering van de Diensten onder de Overeenkomst of (iii) het bedrag vermeld op de prijsopgave voor de Diensten die aanleiding geven tot de aansprakelijkheid van Rescapo®.

   5.9. De Klant zal Rescapo® volledig schadeloos stellen voor het hoofdbedrag, de rente en (gerechtelijke en advocaat) kosten die betrokken zijn bij alle vorderingen of eisen van derden in verband met de uitvoering van de Overeenkomst van de door Rescapo® geleverde Diensten.

6. **INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN**

   6.1. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, zijn alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot creaties of werken (inclusief maar niet beperkt tot borden, logo's, branding, marketingmaterialen, websites, applicaties, software, tekst, video's, foto's of enige andere inhoud of informatie) ontwikkeld door Rescapo® in verband met de uitvoering van de Overeenkomst het exclusieve eigendom van Rescapo® of zijn licentiegevers.

   6.2. Rescapo® heeft te allen tijde het recht om zijn Diensten te ondertekenen en/of zijn handels- en/of merknaam, logo of merk

 op zijn Diensten te vermelden. Het is de Klant verboden om enige aanduiding van de intellectuele eigendomsrechten van Rescapo® te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken.

   6.3. De klant garandeert dat hij gerechtigd is om enige software en/of gegevens die hij op enigerlei wijze via de Diensten gebruikt of opslaat (bijv. als licentiehouder of houder van de bijbehorende intellectuele eigendomsrechten) te gebruiken en/of op te slaan. De Klant erkent en accepteert dat Rescapo® bepaalde open-source software of freeware onder licentie gebruikt of kan gebruiken die bepalingen kan bevatten die voorrang hebben op deze algemene voorwaarden.

   6.4. Onverminderd artikel 6.1 hierboven en onder voorbehoud van volledige betaling door de Klant van alle door Rescapo® uitgegeven facturen, verleent laatstgenoemde de Klant, die dit hierbij aanvaardt, een exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare licentie voor het gebruik van de creaties ontwikkeld door Rescapo® in verband met de Overeenkomst en/of de Diensten en beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van Rescapo® als onderdeel van zijn economische activiteiten.
   6.5. De licentie genoemd in artikel 6.1 is alleen van toepassing op het gebruik van de betreffende creaties door de Klant zelf en, indien meerdere ontwerpen worden geproduceerd door Rescapo® met betrekking tot de Diensten, op het ontwerp gekozen door de Klant.

7. **VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS**

   7.1. De toepasselijke gegevensbeschermingsregelgeving is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Rescapo® in verband met de Overeenkomst en/of de Diensten. Onder de genoemde gegevensbeschermingsregelgeving zal de Klant optreden als gegevensbeheerder. Als zodanig zal de Klant het voorwerp en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens specificeren. Rescapo® zal alleen optreden als verwerker onder de genoemde gegevensbeschermingsregelgeving en zal gegevens alleen verwerken namens of in opdracht van de Klant.

   7.2. De Klant en Rescapo® verklaren hierbij dat zij de gegevensbeschermingsregelgeving zullen naleven. De Klant zal Rescapo® volledig schadeloos stellen voor het hoofdbedrag, de rente en (gerechtelijke en advocaat) kosten die betrokken zijn bij alle vorderingen of eisen van derden met betrekking tot de gegevensbeschermingsregelgeving.

   7.3. De Klant, als gegevensbeheerder, en Rescapo®, als verwerker, zullen in ieder geval een verwerkingsovereenkomst sluiten in de zin van artikel 28 van de Verordening (EU) 2016/679 (de "AVG") die van toepassing zal zijn op de verwerking van persoonsgegevens onder de Overeenkomst en/of de Diensten en die als bijlage bij de Overeenkomst zal worden gevoegd (de "Verwerkingsovereenkomst").

8. **MARKETING**

   De Klant erkent en accepteert dat Rescapo® de naam, het merk, het handelsmerk, het logo en/of marketingmateriaal van de Klant, evenals de door Rescapo® aan de Klant geleverde Diensten, mag verwijzen naar en gebruiken voor zijn eigen marketingdoeleinden.

9. **BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST**

   De Overeenkomst kan te allen tijde zonder voorafgaande gerechtelijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang worden beëindigd:
   (i) bij wederzijds goedvinden tussen beide partijen; en (ii) in geval van overmacht of indien

 de Klant in gebreke blijft bij de nakoming van de Overeenkomst of van een of meer andere met Rescapo® gesloten Overeenkomsten. In geval van beëindiging van de Overeenkomst door de Klant zal laatstgenoemde Rescapo® volledig schadeloos stellen voor het hoofdbedrag, de rente en (gerechtelijke en advocaat) kosten die betrokken zijn bij alle vorderingen of eisen van derden die voortvloeien uit een dergelijke beëindiging.

   9.2. In geval van beëindiging van de Overeenkomst door Rescapo® is laatstgenoemde geen enkele vergoeding verschuldigd aan de Klant. De rechten van Rescapo® met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst die reeds is uitgevoerd, blijven bestaan ​​totdat de Overeenkomst volledig is uitgevoerd.

10. **TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSGEBIED**

    10.1. De Overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht.

    10.2. In geval van een geschil met betrekking tot de Overeenkomst zullen de partijen eerst trachten een minnelijke schikking te bereiken. Indien geen minnelijke schikking tussen partijen kan worden bereikt, wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in Antwerpen (België), tenzij anders bepaald bij wet.

bottom of page